Tere tulemast tutvuma Wanderwall OÜ (registrikood 16027751, asukoht Harjumaa, Tallinn linn, Suur-Paala 2a, 13619) privaatsuspoliitikaga. Wanderwall OÜ austab klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume.

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Veebipood töötleb isikuandmeid lepingu sõlmimise, lepingu täitmise ja lepingust tuleneva õigusvaidluse lahendamise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p f).

Andmesubjekti nõusolekul töötleb veebipood isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ning toodete arendamise ja uute toodete väljatöötamise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Andmesubjekti võib enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks sellel eesmärgil igal ajal tagasi võtta.

Seaduses sätestatud juhul töötleb veebipood isikuandmeid riikliku statistika kogumise või seadusest tuleneva muu kohustuse (sh raamatupidamise kohustuse, tarbijavaidluste lahendamine, maksuarvestuse kohustuse jms) eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt e). Seaduses sätestatud juhul väljastab veebipood isikuandmeid kohtu, uurimisasutuse, kohtuvälise menetleja või korrakaitseorgani nõudmisel.

Veebipood töötleb järgmisi isikuandmeid:
a) ostja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
b) kauba kohaletoimetamise aadress;
c) maksja pangakonto omaniku nimi ja number;
d) kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
e) klienditoesse pöördumise andmed;
f) kasutaja vaikimisi keelevalik;
g) kasutaja veebipoe külastamisel kasutatavad seadmed ja tarkvara ning külastamise ajalugu;
h) ostusoovide nimekiri;
i) ostusoovituste teavituse kohaletoimetamise e-posti aadress.

 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks, ostusoovide haldamiseks, ostusoovituste tegemiseks ja üldise sisendina veebipoe edasiarendamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto omaniku nime ja numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmeid võib kasutada kliendi profiilianalüüsi tegemiseks üksnes andmesubjekti eelneval nõusolekul.

II osa.
Isikuandmete avaldamine ja avalikustamine

Lisaks punktis 6 nimetatud juhtudele edastatakse (avaldatakse) isikuandmeid veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le maksete tegemiseks.

Kliendi nime, telefoninumbri ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress ning kliendi esitatud andmed kauba kättetoimetajale.

Kliendi andmed edastatakse raamatupidamisteenust osutavale ettevõtjale raamatupidamise dokumendite koostamiseks, raamatupidamise arvestuse pidamiseks ning raamatupidamisega seotud juriidliste kohustuste täitmiseks.

Veebipood võib edastada kliendi isikuandmeid infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

III osa.
Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse teenusepakkujate, kes asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil, serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Kõigi isikutega, kellel on juurdepääs isikuandmetele, sõlmitakse konfidentsiaalsusleping.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

IV osa.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Õigusinfosüsteemi sisestab kasutajate isikuandmed kliendi kontaktisik, kuid kõigil kasutajatel on võimalik näha enda isikuandmeid ja neid muuta või täiendada.

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Sellisel juhul töödeldakse üksnes ostja enda poolt ostu sooritamisel esitatud isikuandmeid ja ostetud toodete andmeid.

VI osa.
Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

VII osa.
Isikuandmete säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks, riikliku statistika jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

VIII osa.
Kustutamine ja ülekandmine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

IX osa.
Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

X osa.
Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud pretensioonid ja küsimused võib saata veebipoe aadressile [email protected];

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamiseks võib andmesubjekt pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn, tel +372 5620 2341) poole või kohtusse.